بخش اول کتاب که بیشتر کتاب رو هم شامل میشه بینظیره، تجربیات واقعى فرانکل زمانیکه در آشویتس زندانى شد، جاییکه هیتلر بیشترین یهودیها رو اونجا سوزوند، بسیار جذاب و آموزنده