آقای شوهر هم خونده ولی متاسفانه هنوز زنده است،البت یه بار نفهمیده