رمان قشنگیه، داستان جذابى داره که خواننده رو تا آخر دنبال خودش میکشونه، فضاسازى زمان قاجار در رمان خیلى خوب صورت گرفته، کشورى قطحى زده با مردمان کثیف و بدبخت، در تمام رمان این رو حس میکنین