کتابی است که کنش دیکتاتورها و “مهمتر” افراد همراه با دیکتاتور را بخوبی نمایش میدهد.
مکتب دیکتاتورها اثر اینیاتسیو سیلونه از انتشارات ماهی نیز مورد مطالعه قرار گیرد