بین کتاب های ادو گاوا رانپو یعنی اتاق قرمز، شکار و تاریکی، مارمولک سیاه؛ من شکار و تاریکی رو دوست داشتم و بخوام از این سری به کسی هدیه بدم حتما این کتاب رو انتخاب می کنم.