این کتاب رو به همه پیشنهاد میکنم، اثری بزرگ و زیبا.