نحسی ستاره های بخت ما عالیه ک!! چرا تو لیست نیس*-*