تحلیل بوف کور مثل درآوردن روده مورچه میمونه، بوف کور یک داستان سوررئال که نویسنده دنیا ، عشق و زندگی رو از دریچه یک روءیای کابوس وار به تصویر میکشه، جوری که مخاطب رو وارد جریان این کابوس کنه ودر خلاء نگه داره، تشریح و تشبیه و توضیح حواشی داستان بیشتراز خود داستان، شاید تم اصلی داستان در چند خط تمام بشه ولی انقدر فضای روانی داستان پررنگ میشه که مخاطب رو کنترل میکنه تا هر از چند گاهی به خط اصلی داستان تشنه کنه ، داستانی بسیار سنگین که گاهی از حوصله مخاطب خارج میشه و گاهی وارد میشه!