اگه من پیش از تو رو هنوز نخوندید، نخونینش. هنوز اندوهش رو قلبم سنگینی میکنه. امیدوارم هیچ انسان فلجی نخوندش