بهترین کتابیه که در تاریخ زندگی خوندم و خواهم خوند و می خوانم. خیلی خیلی خیلی خوب