سلام کتابی هم در مورد تغییر شخصیت و زندگی با لحنی که خیلی ادبی نباشد و تاثیر شگفت بر خوانده بگذارد میشه معرفی کنید به من ممنون میشم .