بنده این کتاب را مطالعه نموده ام و احساس خوب و اطلاعات روانشناسی و نیز روش هایی جهت درک و مبارزه با سایه به معلومات من افزوده است، اما از نظر بنده پیش از این کتاب باید کتاب ” نیمه تاریک وجود ” از همین نویسنده مطالعه شود که آن کتاب نیز همین موضوع را تحلیل کرده اما به طور کلی سایه در آن کتاب معرفی شده و سپس در این کتاب به تفصیل بحث شده است.