آلن دوباتن با جزئی نگری سعی دارد برای هر پدیده ای (از جمله عشق در این کتاب) به واکاوی و تحلیل آن بپردازد؛ تصور تسلط و کنترل کامل بر چیزهایی که تا به حال آن ها کنترل تو را در دست داشته اند لذت بخش است؛ احساسات و از جمله عشق هم همین طور است. وقتی خواننده متوجه می شود که آلن دوباتن با شناخت و تسلط و موشکافی منشا و مکانیزم احساسات مختلف آن را بر روی کاغذ نوشته و عرضه کرده است، یک نوع احساس آرامش و قدرت به او دست خواهد داد. اگرچه نمی توان او را روانشناس دانست، اما این حس را وقتی یک مشاور به شما کمک می کند هم احساس خواهید کرد

آلن دوباتن این جزئی نگری را در کتاب هنر سیر و سفر نیز استفاده و عملا تبلیغ کرده است؛ شاید این رویکرد دوباتن ناشی از تاثیر یا علاقه ش به مارسل پروست باشد… پروستی که در جراحی و تشریح و جزء جزء کردن احساسات استاد است…. چیزی هست که همواره آلن دوباتن و مارسل پروست را ذهن من به هم متصل می کند و جالب است که دوباتن کتابی در مورد پروست دارد