این کتاب رو پنج ماه پیش از اینکه پرونده های محرمانه سیا از طبقه بندی محرمانه بیرون بیاد خوندم، تنها اشکال این اتوبیوگرافی پاورقی هاش بودن که احساس میکردم گرداورنده میخواد اشرف کوچیک جلوه بده و اون رو بد کنه،فارغ از خوب یا بد بودن اشرف بنظرم حق گرداورنده نیست که نظراتشو به مخاطب تحمیل کنه و خواننده خود عقل و حق تصمیم داره که بتنه نتیجه گیری کنه