یک کتاب دوست داشتنی است نشانی از یک زنده گی بسیار زیبا بعد خواندان این کتاب باید داشت