خیلی خوبه این کتاب. نثرش خیلی روون ترجمه شده. قسمت‌هایی که درباره امیدواریه، خیلی خوب دراومده. من که از خوندش خیلی لذت بردم.