خیلی کتاب میوه خارجی دوست داشتم. ولی قسمت خاتمه (آخر کتاب)نفهمیدم. میشه توضیح بدین