وای که این کتاب و کتاب روی ماه خداوند را ببوس از جناب آقای مستور قطعا از بهترین کتاب های سال های معاصر ایران محسوب میشن….برای من تجربه ی خوندن کتاب های از این دست نگاه به ورای اتفاق های زندگی محسوب میشه ۳>