به نظرم هرکه از کتاب مرشد و مارگاریتا خوشش میاد از این هم خوشش میاد قطعا