کتاب کودک ۴۴ یک رمان پلیسی/جنایی است که در فضا و دوره کمونیستی کشور جماهیر شوروی صورت میگیرد.
این فضا با توجه به تجربه خواننده ایرانی بسیار اثر گذار است.