یه جاهایی از کتاب برای طولانی شدن تکراری و گیج کننده هست اما شخصیت پردازی ها به طرز درستی انجام شده که گاها در وسط ماجرا فکر میکنید واقعا یکی دنبال آدم هست و سیاسی بودن کامل کتاب در جاهایی حالت خشک به کتاب میده اما واقعا نویسنده اون را در بعضی جاها به طرزی عجیب از بین میبره و شما مرتب دنبال میکنید که ببینید ادامه ماجرا چی میشه. برای یکبار خوندن مناسب هست چون بعضی بخشها ادم رو کسل میکنه اما واقعا تحلیل ها و قلم نویسنده برای بیان چنین سبکی عالی هست.