این کتاب برای کسانی که میخواهند کار جدیدی را شروع کنند بسیار انگیزشی و فوق العاده ست