دو روزه خوندمش ولی یک هفته ای غرقش بودم.. خیلی خوب بود…