واقعا کتابیست که بسیار از خواندن آن لذت خواهید برد.
بهترین روایت درباره پیش از انقلاب ایران را در این کتاب خواندم.