هنوز نخوندم کتابو
ولی معرفی شما اونقدر جامع و کامل بود که حتما در لیست کتاب های مورد علاقه م که باید بخونم قرار گرفت
ممنون به خاطر معرفی