این کتاب حرف نداشت و تجربه ی لذت بخشی بود. مخصوصا ترجمه ی عالی آقای سحابی لذت مطالعه رو دو چندان میکرد.