ترجمه کتاب تحت عنوان بخت بیدادگر دقیق تر و ادبی تر است.