ترجمش رو دوست نداشتم و نتونستم تمومش کنم…با اینکه خیلی دلم میخواست بخونمش