کتاب

رمان جای خالی سلوچ

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

محمود دولت آبادی

خلاصه کتاب – کافه بوک – رمان جای خالی سلوچ