ژان کریستف را با ترجمه زنده یاد به اذین سالها پیش خواندم . این رمان اجتمایی ، سیاسی ، هنری و فلسفی اثری بینظیر است و اگر درست و با دقت مطالعه شود و خواننده بتواند با ان ارتباط برقرار کند چنان تاثیر عمیق و شگرفی بر روی انسان خواهد گداشت که فرد دیگر نخواهد توانست دنیا ، زندگی و انسانها را و همچنین روابط و مناسبات اجتماعی را و…. مانند قبل ببیند . این کتاب و کتاب دیگر رومن رولان یعنی جان شیفته ، دانشگاهی هستند که نگاه از نوع متفاوت را به انسان می اموزند .