این کتاب نماینده تاریخی ست که مدام تکرار می

شود . جامعه ی که دچار بی هویتی شده و یک

حکومت واحد ندارند و با هر بادی که وزیده می شود

تغییر صورت می گیرد .