کسی که عزیزی رو از دست داده حتما این مطالب رو درک میکنه و تک تک کلمات رو با تمام وجود حس میکنه .