سلام. خواندن این کتاب مرا هم در همان زمان و مکان آلبرکامو گذاشت. انگار من هم به تماشای تئاتر ماریا کاسارس رفتم. انگار منم تو پارک ژان ژاک روسو قدم زدم. تمام شخصیتهایی که نام برده شد در کتابهایی که یه موقع خوانده بودم زنده و حی و حاضر بودند. خیلی دلنشین بود. من می خواهم جلدهای ۲-۳ و ۴ این نامه ها را هم بخوانم. کجا و چطور می توانم پیدا کنم. آیا شما آن کتابها را هم دارید؟