شاهکاره این کتاب. به نظر من هر فردی میتونی شخصیتی مشابه خودش رو در رمان پیدا بگنه و یا ترکیبی از چندین کاراکتر.