واقعا این کتاب شاهکار بود….من خودم ساعت ها دگیر کتاب بودم،
با تشکر از مطلبی که نوشتید