چقدر این کتاب خوب ه، به همه خوندنش رو پیشنهاد می کنم، کلن تمامی کتاب های براتیگان رو پیشنهاد می کنم چون روح لطیفی داره، انگار یک پسر بچه ی عاشق در حال جست و خیز همیشه و همه جا هست…