این کتاب واقعا معرکست و حق رمارک بود که در سال ۱۹۲۹ جایزه نوبل بگیره نه وداع با اسلحه