کتاب خوبیه . با یک داستان قوی شروع و با یک داستان قوی هم تمام میشه ولی ممکنه داستان سوم کمی براتون خسته کننده باشه.