سلام
برنامه هفته پیش اقای مجتبی شکوری در کتاب باز درباره این کتاب بود.
از این کتاب خیلی خوشم اومد توصیه میکنم بخونید