خلاصه رمان تاوان

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

رمان تاوان با ترجمه مصطفی رضوی

قسمت هایی از متن رمان تاوان