کتابی بسیار جذاب و تحسین برانگیز و در عین حال تاثیر گذار.