آنچه این کتاب میخواهد بگوید فارغ از زمان ما و در دنیاهای سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ پشت پرده آهنین سیر میکند. یک تخیل برای زندگی های برنامه ریزی شده برادر بزرگ در یک دنیای شیشه ای در معرض نظارت. هیچ رابطه ای با سال ۲۰۲۱ و دنیای امروز و فردا ندارد.