بسیار زیبا ، قابل فهم و قابل تصور کتاب رو معرفی کردید… مشتاق به خوندنش شدم