کتاب رو خوندم. از این لحاظ که همه چیز رو تو فضای هند توصیف کرده بود برام جذاب بود. ارزش یک بار خوندن رو داره