بسیار به کار تحقیقم خورد.
کاش بخش دوم هم اجازه چاپ می گرفت!
کتاب تحقیقی ارزشمندیه.