انتشارات متخصصان

زن در ریگ روان

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

زن در ریگ روان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ آوازه ﺗﺮﯾﻦ رﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ژاﭘﻨﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺳﺘﺎن دﻟﻬﺮه آور را ﺑﺎ اﺻﻮل رﻣﺎن ﻫﺎی اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻫﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰد.


زن در ریگ روان ﺑﺮﻧﺪه‌ی ﺟﺎﯾﺰه یوﻣﯿﻮری نیز شده است. ﻫﯿﺮوﺷﯽ ﺗﺸﯿﮕﺎﻫﺎرا ﻓﯿﻠﻤﯽ از روی اﯾﻦ رﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻫﯿﺎت داوران ﺟﺸﻨﻮاره راﮐﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. نقشه وﯾﺮان از دﯾﮕﺮ اﺛﺎر ﮐﻮﺑﻮ آﺑﻪ اﺳﺖ.


ﮐﻨﺰاﺑﻮرو اوﺋﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ادﺑﯽﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎل ۱۹۹۴ ﺷﺪ، اﺳﺘﺎد ﺧﻮد را ﮐﻮﺑﻮ آﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻮک وﯾﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ادﺑﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ رﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

اﯾﻦ رﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﻄﻮره ﻫﺎی ﺑﺰرگ را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﻗﻌﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

[ لینک مرتبط: کتاب حال و هوای عجیب در توکیو ]

زن در ریگ روان

خلاصه داستان زن در ریگ روان

رمان زن در ریگ روان درﺑﺎره ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﯽ اش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﯽ رود. او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺸﺮه ﺗﺎزه‌ای ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش را روی آن ﺑﮕﺬارد و ﺑﺮای اﺑﺪ ﺟﺎدواﻧﻪ ﺷﻮد.


ﺑﻌﺪ از ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ای ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮدی از اﻫﺎﻟﯽ ده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬراﻧﺪ، ﺑﺨﺸﯽ از ده، ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﺠﯿﺐ دارد، ﮔﻮدال ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی آن ﮐﻠﺒﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.


او را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮدال ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮدای آن روز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻼﺻﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮدال ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﮔﻮدال از ﺷﻦ ﻫﺎی روان ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﮔﻮدال زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻦ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و در زﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻨﺪ.


اﮔﺮ ﯾﮏ روز اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﮐﻠﺒﻪ روی ﺳﺮﺷﺎن ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ در آن زﻧﺪه زﻧﺪه دﻓﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮدال ﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﺷﻦ و از ﺳﺎﯾﺮ ده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ده ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻓﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ.


[ لینک: چوب نروژی اثر هاروکی موراکامی ]

خلاصه رمان زن در ریگ روان

نگاهی به کتاب زن در ریگ روان

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﺮد ﺑﺮای ﻓﺮار از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. زن در ریگ روان کتاب اﺳﻄﻮره ﺳﯿﺰﯾﻒ را ﺑﻪ ﯾﺎد من ﻣﯽ آورد و ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن و درد زﯾﺴﺘﻦ و ﺗﻼش ﻋﺒﺚ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻣﺎن ﺳﻮال ﻫﺎی زﯾﺎد ﻓﻠﺴﻔﯽ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، ﻓﺮدﯾﺖ و ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ.


زن در ریگ روان یک رﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه است که در ۳۱ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮی (یک موقیعت داستانی عالی که فقط از نویسنده ای خلاق توان ایجادش را دارد) ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه، ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اسطوره‌ی سیزیف:

سیزیف از طرف خدایان محکوم است که تا ابد سنگی را به بالای کوه ببرد. وقتی سنگ به بالا می‌رسد، از آنجا پایین می‌غلتد و او باید دوباره آن را بالا ببرد. این دور تسلسل باطل تا ابد ادامه پیدا می‌کند.


آلبر کامو می‌گوید: راه فائق آمدن به این بیهودگی، پایان دادن به زندگی نیست؛ بلکه درک و پذیرش بیهودگی است و معتقد است درک این بیهودگی به انسان نوعی آزادی می‌دهد. وقتی سیزیف به این بیهودگی پی می‌برد تراژدی‌اش آغاز می‌شود و کامو وجود این تراژدی را در ادامه‌ی راه و کنار آمدن با این بیهودگی می‌داند.

[ لینک: مارمولک سیاه اثر ادوگاوا رانپو ]

معرفی کتاب زن در ریگ روان

قسمت هایی از متن کتاب زن در ریگ روان

نفهمیدم. اما گمانم زندگی چیزی نیست که آدم بتواند بفهمد. همه جور زندگی هست، و گاه طرف دیگر تپه سبز تر به نظر می رسد. چیزی که برایم مشکل تر از همه است، این است که نمی دانم اینجور زندگی به کجا می کشد اما ظاهرا آدم هرگز نمی فهمد، صرف نظر از اینکه چه جور زندگی کند. به هر حال چاره ای جز این احساس ندارم که بهتر است چیزهای بیشتری برای سرگرمی داشته باشم.

گودال های برهنگی حالا در یک ردیف سمت چپ جاده بود. زنبیل‌کش‌ها جابه‌جا کوره‌ راه‌های چندشاخه ساخته بودند، و آن طرف‌تر کیسه‌ های شن نخ‌نما نشانه نزدیکی گودال‌ها بود. از دیدن این صحنه دلش به درد آمد. در بعضی جاها نردبان طنابی به دور کیسه‌ها نبود اما در بیشترشان بود. با خود گفت برده‌ها کم نیستند و دیگر تمایل به گریز را از دست داد. هیچ لزومی نداشت در فرار عجله به خرج دهد. در بلیت دوسره‌ای که حالا در دست داشت، مقصد و زمان سفر خالی گذاشته شده بود تا به دل‌خواهش پر کند. به علاوه پی برد دلش دارد می‌ترکد که با کسی از تله آب حرف بزند. اگر می‌خواست رازش را فاش کند، شنونده‌هایی بهتر از دهاتی‌ها پیدا نمی‌شد.

عشق به زادوبوم و تعهد، فقط در صورتی معنا می دهد که آدم با دست کشیدن از آن، چیزی را از دست بدهد.

اگرچه بسیاری از اتفاقات زندگی، خارج از حیطهٔ قدرت و خواستِ انسان رقم می‌خورند، اگرچه بسیاری از تلاش‌های انسان نافرجام‌اند، اما در نهایت این خودِ شخص است که تصمیم می‌گیرد چگونه زندگی کند.

اگر معیاری برای عادی بودن نباشد، غیرعادی بودن معنایی ندارد. 

اگر زندگی فقط از چیزهای مهم ساخته شده باشد، به راستی خانه شیشه ایِ خطرناکی خواهد بود که کمتر می توان بی پروا دست به دستش کرد. اما زندگی روزمره دقیقاً شبیه این عنوان ها بود و بنابراین هرکس، با دانستن بی معنایی وجود، مرکز پرگارش را در خانه خود می گذارد.

مشخصات کتاب

  • رمان زن در ریگ روان
  • نویسنده: کوبو آبه
  • ترجمه: مهدی غبرائی
  • انتشارات: نیلوفر
  • تعداد صفحات: ۲۳۶
  • قیمت: ۱۵۵۰۰

نویسنده مطلب: زهرا شبستری


نظر شما در مورد رمان زن در ریگ روان چیست؟

چند کتاب دیگر با ترجمه مهدی غبرائی:

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 167
دوست نداشتم: 92
میانگین امتیازات: 1.82

انتشارات متخصصان

9 دیدگاه در “زن در ریگ روان

خیلی پرمعنی وقشنگ
اما چطور می توانم کتاب زن ریگ روان بدست بیارم لطفا دوستا کمکم کنید
تا مکمل کتاب بدست بیاورم

*اسپویل

حالا من یه معنی دیگه از کتاب گرفتم: آخر ماجرا، راه گریختن برای مرو فراهم میشه، ولی مرد دست برمیگرده پایین و به بررسی سرگرمیها یا همون راههای فرار میپردازه!!!!! چرا مرد نرفت؟!! چرا دل بسته بود به این بیهودگی؟!!! یعنی ماه ها به فکر راه فرار افتاده بود به قول خودش یه سری سرگرمیها وسیله هستند و نه هدف…. اما آخر داستان نتونست دل بکنه…..دل ازین بیهودگی….چرا؟!!! من خودم پاسخی که دادم به این سوال، این بود که انسان عادت میکنه به ظلم، شاید!!!!!

چرا نرفت؟ چون فهمید مسیله بیرون نیست . Displacement نیست. خود place مسیله است. خارج رهایی بخش ، بیرون نیست.

عاالیه عالی حتما بخونید

کلاغ در تله مرد نمی‌افته اما مرد در تله روستا و دهاتی‌ها می‌افته و به اون خو میگیره

کلاغ اسیر طعمه مرد (ماهی) نمیشه اما مرد اسیر طعمه طبیعت (آب) میشه

مرد در دوره حرفه‌ای خودش سعی داره طبیعت رو به تسخیر خودش در بیاره اما در نهایت طبیعت (اثر مویینگی شن‌ها برای بالا کشیدن آب) هست که مرد رو به تسخیر در میاره

مرد در جای جای داستان ناامید میشه و تسلیم رو میپذره و دوباره امیدوار میشه و تسلیم‌ناپذیر، اما در نهایت …

سلام
هرکسی میتونه درک خودشو داشته باشه که مشابه همون داستان فیل در تاریکی بخشی از واقعیت میتونه باشه .به نظر شخصی بنده این کتاب خالی از انگیزه و امیدنیست در داستان مرد تله درست میکنه اسمشو انید میزاره ولی به نظرم ادرس اشتباه اس که جوابم ارضا کننده نیس بهترین حرف تو جواب این کتاب رو فیلم پاپیلون میدونم

این بدترین معرفی بود که تا حالا خوندم.
گویا معرفی کننده هیچ درک و دریافتی از کتاب نداشته.

سلام.من از کتابهایی که معرفی کردین خیلی راضی ام بنظرم سخترین کار انتخاب یک کتاب خوب هست که ارزش خوندن ووقت گذاشتن رو داشته باشه وشما این انتخاب وراحت کردین ولی خب یک مشکل دیگه ام هست برای من وشاید خیلیهای دیگه اونم اینکه شاید دسترسی به کتابفروشی نداشته باشند که بتونن کتابهای پیشنهادی شمارو تهیه کنن واگر بشه تو همین سایت قابلیت خرید هم برای کتابها بذارید برای این دسته از کسایکه این مشکل ودارند عالی میشه

سلام. کافه بوک در حال حاضر فقط در زمینه معرفی کتاب فعالیت می کند. شما می تونید برای خرید کتاب از فروشگاه های آنلاین استفاده کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *