فوق العاده و دوستداشتنی بود این کتاب جز تکان دهنده ترین کتاب هایی بود که خوندم قلمی بسیار شیرین و روان داشت