چقدر فوق العاده خاص و دلپذیر کتاب را معرفی کردید واقعا اشتیاقی قوی ایجاد میشه برای تهیه هرچه زودتر کتاب ممنون