به نظرم اصلا کتاب خوبی نبود و ارزش نداشت
چون نه داستانی داشت و نه کششی فقط تخیلات نویسنده بود که بدون هیچ مفهومی چاپ شدن…