شکوفه های عناب شروع خیلی خوبی داشت، دوره تاریخی بسیار مهمی را به تصویر می کشد که همیشه دوست داشتم رمانی درباره اش بخوانم. مشکلم با کتاب چند زبانی آن بود، چون راویان کتاب عوض می شد، ساختار زبان تغییر می کرد. نویسنده راه سختی برای ارائه فرم داستانش انتخاب کرده و همین مسیر داستان را سردرگم و بی هدف نشان می دهد.